انجام رایگان حق عضویت و تمدید کارت عضویت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

بنابر مصوبه هیأت مدیره موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، در تاریخ 14 دی ماه 1398 به شماره 1/ 98010/م.ه  و در راستای اهداف اساسنامه موسسه، به جهت حمایت از فعالیت های هنرمندان تجسمی و تسهیل برای هنرمندان و اعضاء ، مقرر شد عضویت در موسسه بصورت رایگان انجام پذیرد.

لذا از این تاریخ هیچگونه وجهی بابت حق عضویت و تمدید کارت دریافت نخواهد شد.

موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

 

 

 

تاریخ خبر: 1398/10/15