دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران بازگشت
دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران
دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران