هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران بازگشت
هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران
هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران