ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران بازگشت
ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران
ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران