تجربه معنوی ( برگزیده مقالات 20 سال انقلاب اسلامی در نقاشی معاصر ایران ) بازگشت