پنجمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران بازگشت
پنجمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران
پنجمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران