یادمان استاد علی اکبر یاسمی _ (نقاش و طراح نقش قالی دیار آذربایجان ) بازگشت