نهمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران – تهران بازگشت