اسماعیل عباسی
تاریخ تولد 1326/09/14
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی akkasi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-